Medicinska skola Pancevo

Pravilnik škole

  Извод из Правилника школе

      На основу чл. 57. Закона о основама система образовања и васпитања  (''Службени Гласник Републике Србије''  бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 25. Статута,  Школски одбор Медицинске школе ''Стевица Јовановић'' из Панчева донео је

 

                  ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

                                       

                                        ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

                                               Члан 1.

 

      Овим Правилима понашања у Школи (у даљем тексту: Правила) уређују се односи ученика, запослених и родитеља.

                                                Члан 2.

      У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља. 

                                                Члан 3.

      Запослени у Школи имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у школи.

 

                         Права, обавезе и дужности ученика

                                                Члан 4. 

      Права ученика у Школи остварују се у складу са потврђеним међународним уговором, Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законима, а Школа је дужна да обезбеди њихово остваривање,  а нарочито право на:

 1. квалитетан образовно – васпитни рад;

 2. уважавање личности;

 3. свестран развој личности;

 4. заштиту од дискриминације и насиља;

 5. благовремено и потпуно информисање о питањима од значаја за његово школовање;

 6. подношење приговора и жалбе на оцену, и на остваривање других права  по основу образовања;

 7. слободу удруживања у различите клубове и организовање ученичког парламента;

 8. информације о његовим правима и обавезама;

 9. учествовање у раду органа Школе (Школски одбор и Савет ро- дитеља);

10. покретање иницијативе за преиспитивање одговорности ученика у  образовно – васпитном процесу, уколико права из тачака 1. – 9. овог члана нису остварена.

 

                                             ЗАБРАНЕ  

                                Забрана дискриминације

                                               Члан 5.  

       У Школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности.

      Под дискриминацијом лица (или групе лица) сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика, повлађивањем или давањем првенства.

      Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.   

                                                     

                   Забрана насиља, злостављања и занемаривања

                                                Члан 6. 

      У Школи је забрањено физичко, психичко и социјално насиље, злостављање и занемаривање, физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или запослених.

      Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једном учињеног, или поновљеног вербалног или невербалног понашања, које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.

      Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог, да обезбеди услове за правилан развој ученика. 

1. одсуство адекватне комуникације са ученицима – отворене, пуне поштовања и уважавања  година и потреба ученика;

2. одсуство адекватне комуникације са родитељима;

3. одсуство адекватне комуникације са колегама и запосленима;

4. игнорисање  постојећих проблема ученика или запослених  (матери-јалних, здравствених, адаптивних...) ;

5. задржавање битних информација  за побољшање статуса ученика, односно запосленог;

6. неуспостављање потребне сарадње са установама  од пресудног зна-чаја за  поправљање статуса ученика, односно запослених;

7. продубљивање постојећег проблема;

8. нерешавање сукоба између ученика, односно  необјективан приступ ситуацији, уз фаворизовање појединаца;

9. непоступање по предвиђеним протоколима Школе. 

      Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања –кроз понашање ученика, или  се уоче трагови  физичког злостављања (повреде, убоји, маснице...). Запослени су дужни да о могућем случају обавесте стручног сарадника који ће обавити потребне разговоре са ученицима и родитељима, здравственом установом и обавестити надлежни Центар за социјални рад.

      Под физичким насиљем сматра се: физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа, свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог, насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим лицима, као и ученика према другим ученицима, или запосленим радницима.

      Под психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља или достојанства ученика или запосленог, а посебно: 

1. одговарање за оцену  због  недисциплине на часу,

2. непримерено коментарисање особина, изгледа или поступака ученика и чланова његове породице пред одељењем,

3. прозивање, коментарисање и етикетирање колега пред ученицима и ученика пред другим ученицима,

4. уцењивање ученика оценама из предмета који  предаје,

5. претња слањем на поправни испит,

6. наметање на груб, неаргументован  и  непримерен начин властитих ставова колегама и ученицима,

7. намерно калкулисање оценама ученика неуписивањем истих благовремено у Књигу евиденције образовно – васпитног рада,

8. објављивање личних података или фотографија ученика или запослених без дозволе власника, на различитим друштвеним мрежама,

9. фаворизовање појединаца на груб и непримерен начин.

      Под социјалним насиљем сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности Школе.

      У Школи је забрањен сваки облик злостављања и насиља од стране ученика, његових  родитеља или старатеља или друге одрасле особе над свим запосленим радницима Школе.

      Због повреде забране из претходног става, против родитеља или старатеља ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

      Протокол поступања у Школи у одговору на насиље и злостављање, садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања прописује министар. 

                Забрана страначког организовања и деловања

                                                Члан 7.     

      У Школи није дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење простора Школе у те сврхе. 

                                                 Члан 8

      Ученик и његов родитељ могу да поднесу пријаву Директору Школе у случају непримереног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.

      Директор Школе је дужан да пријаву размотри и уз консултацију са учеником и његовим родитељем одлучи о њој, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.

      Запослени у Школи дужан је да пријави директору, односно Школском одбору, кршење права ученика из ових Правила и Закона.                                          

                                               Члан 9.

      Ученици имају дужност:

1. да редовно похађају наставу и извршавају школске обавезе,

2. да се придржавају школских правила, одлука директора, наставника и органа Школе,

3. да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредности прописаних школским програмом,

4. да не ометају извођење наставе и не напуштају час без одобрења наставника,

5. одобрење за напуштање наставе пре њеног краја дају: одељенски старешина (уколико је у смени), дежурни наствник (ученик је дужан да се после јављања предметном наставнику јави дежурном наставнику који његово одсуство евидентира у Књигу дежурства) и  предметни наставник (који је дужан да евидентира ученика у Књигу евиденције као одсутног, а такође и да евидентира разлог због којег  се ученик пушта пре завршетка наставе),

5а. уколико су у питању ученици – путници, који имају  посебан  возни ред, са којим мора бити упознат одељенски старешина, одобрење за напуштање последњег часа могу дати предметни наставници. Такво одобрење се мора евидентирати у Књигу евиденције.

6. да поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи, а посебно:

а. ученик не сме да вређа и омаловажава друге ученике, предаваче и запослене у Школи,

б. ученик не сме без дозволе да слика и снима друге ученике и запослене,

в. ученик не сме без дозволе  да објављује податке о другим ученицима и запосленим у школи на друштвеним мрежама,

г. ученик не сме без договора и дозволе других ученика да пропагира одређене ставове у њихово име,

7. родитељи треба благовремено да  обавесте одељенског старешину  о изостајању ученика и правдају изостанке са часа и из Школе, а најкасније 5 дана по престанку разлога за изостанак,

а) родитељ може да оправда  свом детету изостанак са наставе  до 3 дана у току целе школске године,

б) свако друго одсуство се правда оправдањем здравствене установе у предвиђеном законском року од 5 радних дана,

в) оправдање одељенском старешини доноси родитељ ученика, или сам ученик по интерном договору одељенског старешине и родитеља,

г) након истека тих 5 радних дана, одељенски старешина је дужан да контактира родитеља, и позове га да донесе оправдање у благовремено  утврђеном року.

д) уколико се родитељ не одазове ни на писмени позив, одељенски старешина евидентира те изостанке као неоправдане, и обавештава психолога Школе,

ђ) психолог позива родитеље ученика, ради информисања о њиховим дужностима,

ж) уколико се родитељи не одазову ни на један позив Школе, Школа пријављује случај занемаривања родитељске дужности Центру за социјални рад.

8. да чувају школску имовину и негују чистоћу и естетски изглед школских просторија и школског дворишта:

а) ученици и запослени су дужни да директору Школе и дежурном наставнику пријаве  случај уништене или оштећене школске имовине, а дежурни наставник је дужан да овакве пријаве евидентира у Књигу дежурста,

9. да у Школу долазе прикладно одевени, а на вежбама у прописаним униформама, са идентификационим картицама и санитарним књижицама,

10. да не користе мобилне телефоне на часу и током вежби у болници. Строго је забрањено:

а) телефонирање током наставе и вежби,

б) слање СМС порука током наставе и вежби,

в) играње игрица током наставе и вежби,

г) слушање музике током наставе и вежби,

д) сликање и снимање часова наставе и вежби без дозволе – за све  наведене ситуације  ученик је дужан да, на захтев наставника, свој телефон преда предметном наставнику, који евидентира прекшај у напомени у Књизи евиденције, и враћа телефон ученику после часа. Уколико се ове ситуације код истог ученика понове три пута, предметни наставник не враћа телефон ученику, већ га предаје одељенском старешини, који је дужан да позове родитеље ученика и да покрене процес појачаног васпитног рада са учеником у сарадњи са стручним сарадником,

е) коришћење мобилног телефона у сврху преписивања на контролним задацима, писменим задацима и контролним вежбама, повлачи покретање васпитно – дисциплинског поступка,

ђ) сликање болесника (деце, беба и одраслих особа)  на болничким одељењима  и објављивање на друштвеним мрежама повлачи покретање васпитно – дисциплинског поступка.

11. да се придржавају забране пушења. Дежурни наставници су дужни да у Књигу дежурства евидентирају ученике који крше ово правило и да обавесте одељенског старешину, који ће  покренути  поступак појачаног васпитног рада,

12. да не конзумирају семенке у школској згради,

13. да не конзумирају, не подстрекавају, не помажу, односно не омогућавају другом ученику Школе да уноси или употребљава алкохол или друга наркотичка средства у просторијама Школе, и да таква понашања не прихватају ни од стране трећих лица.

14. да се клоне понашања које за последицу може имати оштећење, уништење или крађу имовине Школе, установе где обављају праксу, и свих особа са којима долазе у контакт – дежурни наставник   евидентира  оштећење, а крађу имовине пријављује  Полицијској управи Панчево.

15. да не поседују оружје било које врсте,

16. да не изазивају и не учествују у тучи у Школи, установама где обављају праксу или на јавном месту. Уколико дође до туче у просторијама Школе или школском дворишту, против учесника у тучи ће се повести васпитно – дисциплински поступак,

17. да својим  присуством и понашањем не ометају дежурног ученика у обављању његове дужности,

18. да извршавају и друге обавезе које су утврђене Законом и Статутом Школе.                       

                                               Члан 10. 

      Ученици на вежбама из стручних предмета, дужни су да се стриктно придржавају Правила понашања прописаних од стране установе у којој се вежбе одвијају (Општа болница Панчево и остале здравствене и  друге  установе) и да не предузимају ни једну радњу која се односи на извођење планиране вежбе без присуства или одобрења наставника.

      Ученици на вежбама су дужни да чувају углед Школе и да се са дужном пажњом и поштовањем опходе према запосленим радницима установе у којој се вежбе одвијају, као и према пацијентима и трећим лицима са којима долазе у контакт приликом извођења вежби.

                                               Члан 11.

      Одељенски старешина сваке радне недеље одређује по два ученика – редара.

                                  Ученици-редари имају обавезу:

1. да информишу одељенског старешину, дежурног наставника или секретаријат Школе о сваком оштећењу које уоче у учионици и о затеченом лошем хигијенском стању у учионици (разбацани папири, семенке...)

2. да се старају о стварању предуслова за нормално одвијање часа, тако што пре часа обезбеђују сунђер, креду, чисту таблу, карте, атласе и друга учила на захтев предметног наставника,

3. да пријављују одсутне ученике на почетку часа,

4. да се, у случају да предметни наставник касни на час дуже од 10 минута, информишу код дежурног наставника или у секретаријату Школе о замени или неком другом решењу,

5. за укључивање клима уређаја редар се обраћа домару Школе или дежурном наставнику.

                                               Члан 12.

      На почетку школске године, директор утврђује распоред дежурства ученика по одељењима.

      Дежурни наставник на почетку своје смене дежурства проверава да ли је одређен дежурни ученик и евидентира га у Књигу дежурства.  

                            Дежурни ученик има обавезу да:

1. буде на месту дежурства пре почетка часа смене у којој дежура,

2. евидентира родитеље ученика и трећа лица која улазе у Школу, уписивањем њихових личних података и циљ доласка,

3. звони за почетак и крај часа,

4. уочава све промене које могу довести до нарушавања реда и безбедности у Школи, и о њима без одлагања обавештава дежурног наставника, директора, секретара, домара или радника обезбеђења,

5. не напушта место дежурства без одобрења дежурног наставника, који обезбеђује замену за период одсуства дежурног ученика.

                                               Члан 1

      Ученик може да одговара само за повреду обавезе која је у време извршења била прописана посебним законом или општим актом (Статутом, Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности).

      Ученику може да се изрекне васпитна мера за лакше повреде обавеза ученика у складу са Статутом и Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика, а васпитно – дисциплинска мера за теже повреде и повреде забрана, у складу са посебним законом и Сатутом.

      Васпитно – дисциплинска мера може да се изрекне ученику само за поврду обавезе учињене у текућој школској години, након спроведеног васпитно – дисциплинског поступка.

      Удаљење ученика са часа није ни васпитна, ни васпитно – дисциплинска мера  предвиђена законом и Статутом, па се ученик не може удаљити са часа.                                    

                                               Члан 14.

      Родитељ одговара за материјалну штету коју ученик причини Школи, намерно или из крајње непажње, а у складу са Законом.

 

                              

 Председник Школског одбора                                                            

Снежана Митровић

Правилник ступа на снагу: 1.9.2014.